Πιθανόν να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει πλέον λήξει.
Για ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη πλοήγηση συνιστάται να αναβαθμίσετε τον browser σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα περιήγησης:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Ευρωπαϊκή εγγύηση σέρβις

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας του προϊόντος Olympus.

Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας αποδειχθεί ελαττωματικό, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε σωστά (σύμφωνα με το έντυπο εγχειρίδιο οδηγιών που το συνοδεύει), κατά τη διάρκεια του διαστήματος της ισχύουσας εθνικής εγγύησης και έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο διανομέα Olympus εντός της περιοχής δραστηριοποίησης της OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, όπως αυτή ορίζεται στον ιστότοπο: http://www.olympus-europa.com, το εν λόγω προϊόν θα επισκευαστεί ή, κατά την επιλογής της Olympus θα αντικατασταθεί, χωρίς χρέωση. Για να επιτρέψετε στην Olympus να σας παράσχει με τις ζητούμενες υπηρεσίες εγγύησης προς πλήρη ικανοποίησή σας και το συντομότερο δυνατό, σημειώστε τις πληροφορίες και οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω:

1. Για την αξίωση σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεύθυνση http://consumer-service.olympus-europa.com όσον αφορά την καταχώρηση και παρακολούθηση (αυτή η υπηρεσία δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες) ή προσκομίστε το προϊόν, το αντίστοιχο αρχικό τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς και το συμπληρωμένο Πιστοποιητικό Εγγύησης στον έμπορο όπου αγοράστηκε ή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο επισκευής της Olympus εντός της περιοχής δραστηριοποίησης της OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, όπως αυτή ορίζεται στον ιστότοπο: http://www.olympus-europa.com, πριν το τέλος του διαστήματος της ισχύουσας εθνικής εγγύησης.

2. Βεβαιωθείτε ότι το Πιστοποιητικό Εγγύησης έχει συμπληρωθεί πλήρως από την Olympus ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο service. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας, το όνομα του εμπόρου, ο αριθμός σειράς και το έτος, ο μήνας και η ημερομηνία αγοράς είναι συμπληρωμένα ή το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς (που υποδεικνύει το όνομα του εμπόρου, την ημερομηνία αγοράς και τον τύπο προϊόντος) επισυνάπτεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης.

3. Δεδομένου ότι το παρόν Πιστοποιητικό Εγγύησης δεν επανεκδίδεται, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

4. Σημειώστε ότι η Olympus δεν αναλαμβάνει κανέναν κίνδυνο ούτε φέρει κανένα κόστος που προκύπτει από τη μεταφορά του προϊόντος στον έμπορο ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Olympus.

5. Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα κατωτέρω και ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει χρεώσεις επισκευής, ακόμη και για ελαττώματα που προκύπτουν εντός της περιόδου εγγύησης που αναφέρεται ανωτέρω.

α. Κάθε ελάττωμα, το οποίο προκύπτει από λάθος χειρισμό (όπως η εκτέλεση ενέργειας που δεν αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών, κ.λπ.)

β. Κάθε ελάττωμα, το οποίο προκύπτει εξαιτίας επισκευής, τροποποίησης, καθαρισμού, κ.λπ. που εκτελέστηκε από οιοδήποτε πρόσωπο πέραν της Olympus ή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής της Olympus.

γ. Κάθε ελάττωμα ή ζημία που προκαλείται λόγω μεταφοράς, πτώσης, κρούσης, κ.λπ. μετά την αγορά του προϊόντος.

δ. Κάθε ελάττωμα ή ζημία που προκαλείται από φωτιά, σεισμό, πλημμύρα, κεραυνό, άλλες φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντική μόλυνση και πηγές ασταθούς τάσης.

ε. Κάθε ελάττωμα, το οποίο προκαλείται από αμελή ή ακατάλληλη φύλαξη (όπως η φύλαξη του προϊόντος υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, κοντά σε εντομοκτόνα, όπως η ναφθαλίνη, ή βλαβερά φάρμακα, κ.λπ.), ακατάλληλη συντήρηση, κ.λπ.

στ. Κάθε ελάττωμα που προκύπτει από αδειασμένες μπαταρίες, κ.λπ.

ζ. Κάθε ελάττωμα που προκαλείται από την εισχώρηση άμμου, λάσπης, νερού, κ.λπ. μέσα στο περίβλημα του προϊόντος.

6. Η αποκλειστική ευθύνη της Olympus, σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την Εγγύηση, για έμμεσες ή κατά συνεπαγωγή απώλειες ή ζημίες οιουδήποτε είδους, που προκλήθηκαν ή προέκυψαν στον πελάτη εξαιτίας ελαττώματος του προϊόντος και, ειδικότερα, κάθε απώλεια ή ζημία που προκαλείται σε φακούς, φιλμ, άλλο εξοπλισμό ή αξεσουάρ που χρησιμοποιείται με το προϊόν ή κάθε απώλεια που προκύπτει λόγο καθυστέρησης στην επισκευή, ή απώλεια δεδομένων, εξαιρείται της παρούσας. Το ανωτέρω δεν ζημιώνει οιαδήποτε υποχρεωτική νομική διάταξη.