Πιθανόν να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει πλέον λήξει.
Για ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη πλοήγηση συνιστάται να αναβαθμίσετε τον browser σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα περιήγησης:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Όροι Εγγύησης

Eγγύηση Kατασκευαστή, Olympus

Η OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japan χορηγεί ενός έτους παγκόσμια εγγύηση. Η παρούσα παγκόσμια εγγύηση πρέπει να υποβληθεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Olympus, πριν την τέλεση οιασδήποτε επισκευής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εγγυήσεως. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το Πιστοποιητικό Εγγύησης και η απόδειξη αγοράς κατατεθούν στον κέντρο επισκευής της Olympus.

Επιπρόσθετα της Παγκόσμιας Εγγύησης ενός έτους, που εκδίδεται από την Olympus Corporation στην Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή εγγύηση, η οποία εκδίδεται από την Olympus Imaging Europe GmbH, ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εάν αγοράσατε το προϊόν μετά την 1η Απριλίου 2004. Σημειώστε ότι η εν λόγω εγγύηση είναι πρόσθετη και δεν επηρεάζει τα θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του αγοραστή.

[Αποποίηση Εγγύησης]

[Η Olympus δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, από ή σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών των εντύπων ή του λογισμικού, και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση της εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή για οποιαδήποτε αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αποζημίωση για απώλεια κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών), που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών των εντύπων ή του λογισμικού ή εξοπλισμού. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες ή της σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.]

Όροι εγγύησης

1.Εάν το προϊόν σας αποδειχθεί ελαττωματικό, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε σωστά (σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες Φροντίδας Χειρισμού και Λειτουργίας που το συνοδεύουν), κατά τη διάρκεια διαστήματος δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο διανομέα της Olympus, εντός της περιοχής δραστηριοποίησης της Olympus Imaging Europe GmbH, όπως αυτή ορίζεται στη λίστα εξουσιοδοτημένων διανομέων στον ιστότοπο http://www.olympus.com, το εν λόγω προϊόν θα επισκευαστεί ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Olympus θα αντικατασταθεί, χωρίς χρέωση. Για την αξίωση υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να υποβάλει το προϊόν και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εγγύησης, πριν τη λήξη της διετούς περιόδου εγγυήσεως, στον έμπορο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν ή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο επισκευής της Olympus, εντός της περιοχής δραστηριοποίησης της Olympus Europe GmbH, όπως ορίζεται στην εξουσιοδοτημένη λίστα διανομέων στον ιστότοπο http://www.olympus.com. Κατά τη διάρκεια του ενός έτους της Παγκόσμιας Εγγύησης, ο πελάτης μπορεί να παραδώσει το προϊόν σε οποιοδήποτε κέντρο επισκευής της Olympus. Σημειώστε ότι τα εν λόγω κέντρα επισκευής της Olympus δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες.

2.Ο πελάτης θα μεταφέρει το προϊόν στον έμπορο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Olympus με δική του ευθύνη και θα βαρύνεται με κάθε κόστος που αφορά στη μεταφορά του προϊόντος.

Όροι εγγύησης

1.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα κατωτέρω και ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει χρεώσεις επισκευής ακόμη και για ελαττώματα που προκύπτουν εντός της περιόδου εγγυήσεως που αναφέρεται ανωτέρω.

(α) Κάθε ελάττωμα, το οποίο προκύπτει από λάθος χειρισμό (όπως η εκτέλεση ενέργειας που δεν αναφέρεται στη Φροντίδα Χειρισμού ή άλλες ενότητες των οδηγιών, κ.λπ.)

(β) Κάθε ελάττωμα, το οποίο προκύπτει εξαιτίας επισκευής, τροποποίησης, καθαρισμού, κ.λπ. που εκτελέστηκε από οιοδήποτε πρόσωπο πέραν της Olympus ή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής της Olympus.

(γ) Κάθε ελάττωμα ή ζημία που προκαλείται λόγω μεταφοράς, πτώσης, κρούσης, κ.λπ. μετά την αγορά του προϊόντος.

(δ) Κάθε ελάττωμα ή ζημία που προκαλείται από φωτιά, σεισμό, πλημμύρα, κεραυνό, άλλες φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντική μόλυνση, πηγές ασταθούς τάσης.

(ε) Κάθε ελάττωμα, το οποίο προκαλείται από αμελή ή ακατάλληλη χρήση (όπως η φύλαξη του προϊόντος υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, κοντά σε εντομοκτόνα, όπως η ναφθαλίνη, ή βλαβερά φάρμακα, κ.λπ.), ακατάλληλη συντήρηση, κ.λπ.

(στ) Κάθε ελάττωμα που προκύπτει από αδειασμένες μπαταρίες, κ.λπ.

(ζ) Κάθε ελάττωμα που προκαλείται από την εισχώρηση άμμου, λάσπης, κ.λπ. μέσα στο περίβλημα του προϊόντος.

(η) Όταν το παρόν Πιστοποιητικό Εγγύησης δεν επιστρέφεται με το προϊόν.

(θ) Όταν τελείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο Πιστοποιητικό Εγγύησης αναφορικά με το έτος, το μήνα και την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του πελάτη, το όνομα του εμπόρου και τον αριθμό σειράς.

(ι) Όταν η απόδειξη αγοράς δεν συνοδεύει το παρόν Πιστοποιητικό Εγγύησης.

2.Η παρούσα Εγγύηση ισχύει μόνο για το προϊόν. Η Εγγύηση δεν ισχύει για κανένα άλλο αξεσουάρ ή εξοπλισμό, όπως η θήκη, το λουράκι, το κάλυμμα του φακού και οι μπαταρίες.

3.Η αποκλειστική ευθύνη της Olympus, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Κάθε ευθύνη για έμμεσες ή κατά συνεπαγωγή απώλειες ή ζημίες οιουδήποτε είδους, που προέκυψαν στον πελάτη εξαιτίας ελαττώματος του προϊόντος και, ειδικότερα, κάθε απώλεια ή ζημία που προκαλείται σε φακούς, φιλμ, άλλο εξοπλισμό ή αξεσουάρ που χρησιμοποιείται με το προϊόν ή κάθε απώλεια που προκύπτει λόγο καθυστέρησης στην επισκευή, ή απώλεια δεδομένων, εξαιρείται της παρούσας. Το ανωτέρω δεν ζημιώνει οιαδήποτε υποχρεωτική νομική διάταξη.

Σημειώσεις αναφορικά με τη φύλαξη της εγγύησης

1.Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εάν το Πιστοποιητικό Εγγύησης συμπληρωθεί πλήρως από την Olympus ή εξουσιοδοτημένο έμπορο, ή μέσω άλλων εγγράφων που παρέχουν επαρκείς αποδείξεις. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας, το όνομα του εμπόρου, ο αριθμός σειράς και το έτος, ο μήνας και η ημερομηνία αγοράς συμπληρώνονται, ή ότι το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς (που υποδεικνύει το όνομα του εμπόρου, την ημερομηνία αγοράς και τον τύπο του προϊόντος) επισυνάπτεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης. Η Olympus επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τη δωρεάν επισκευή εάν το Πιστοποιητικό Εγγύησης δεν είναι συμπληρωμένο και τα ανωτέρω έγγραφα δεν έχουν επισυναφθεί ή εάν οι πληροφορίες που αναγράφονται είναι ελλιπείς ή δυσανάγνωστες.

2.Δεδομένου ότι το παρόν Πιστοποιητικό Εγγύησης δεν επανεκδίδεται, συστήνεται η φύλαξή του σε ασφαλές μέρος.

Ανατρέξτε στη λίστα στον ιστότοπο: http://www.olympus.com για τα εγκεκριμένα διεθνή δίκτυα επισκευών της Olympus.